Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 20.6.2016

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
6. zasedání dne 20. 6. 2016

 

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Straka, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Bucek, Šejko

Omluveni: Papež, Tlustý, Topinka

Nepřítomni: Brychtová, Hadžega

Hosté: ing. Petr Šerák (tajemník ČSV), Petr Hájek (ZO Černošice)

 

 

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka uvítal přítomné členy výboru a hosty.
Zvláště přivítal př. ing. Petra Šeráka, tajemníka ČSV. Další pozvaný host, př. Cafourek (MěV Praha) nemohl přijít v důsledku pracovního vytížení.

Př. Sojka předal jednateli nový registrační list OO Praha-západ, vystavený po změně registrace zapsaného spolku, který dostal poštou.

Byla provedena záměna tiskových matric všech tří razítek OO, respektující změnu registrace.

Byla provedeny kontroly zápisů z 5. zasedání OO dne 21.3.2016 a schůze užšího výboru OO, konaná 23.4.2016.

Všechny úkoly byly splněny.

 

2.  Vystoupení př. ing. Petra Šeráka, tajemníka ČSV

Př. Ing Petr Šerák, nově je od dubna letošního roku tajemníkem ČSV. Dříve byl členem ZO Zlatníky, od února 2016 je členem ZO Zvole.
Ve svém vystoupení se stručně představil, pak odpovídal na otázky přítomných.
Hovořil o fungování svépomocného fondu, personálním obsazení sekretariátu ČSV, redakci časopisu.
Odpovídal na dotazy ohledně Včelpa. V této kauze je zatím mnoho nejasného a probíhá šetření. Mediální vystoupení, informace obchodních řetězců a SVS jsou většinou jednostranná prohlášení, která nepostihují plnou šíři problému. Otázka antibiotik v medu, jakkoliv je zde jejich obsah nepřípustný, je marginální záležitostí například ve srovnání s otázkou kontaminace masa antibiotiky. A to nejen vzhledem ke spotřebovanému množství. Je třeba vyčkat na celkové vyšetření a uzavření kauzy.
Př. Šerák se jednoznačně postavil za pokračování existence Včelpa, která výrazně přispívá k příznivému nastavení výkupních cen včelích produktů pro včelaře. Komerční výkupní organizace by nastavily ceny výrazně nižší.
Př. Šerák se rozloučil v 17 hodin.

 

3.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch informoval o zdravotní situaci: Ochranné pásmo moru včelího plodu, které okres Praha-západ zasahovalo jen okrajem do katastru obce Buš, bylo odvoláno.
Léčiva objednaná základními organizacemi byla vyzvednuta a z větší části již předána organizacím.
Podrobnou zprávu zaslal př. Stauch na všechny základní organizace.
Požádal pro příští rok o zkoncentrování požadavků ZO jen do dvou objednávek.

 

 

4.  Zahraniční zájezd.

- Př. Sojka informoval o průběhu zájezdu OO do Rakouska. Dle ohlasu většiny účastníků
i reakcí navštívených chovatelů v Rakousku lze zájezd považovat za úspěšný.

 

5.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO.
Zahraniční zájezd byl kompletně uhrazen z plateb účastníků.
V příštích dnech účetní OO rozešle rozepsané faktury za nákup léčiva. Základní organizace jsou vyzývány k urychlené úhradě. V pokladně nejsou dostatečné prostředky k uhrazení celkové faktury bez přijetí plateb z jednotlivých organizací.

 

6.  Informace o jednání vyšších orgánů.

RV od minulé schůze nejednal, proto př. P. Hájek neměl žádné zprávy z tohoto orgánu.

Př. Sojka informoval o jednání komise pro včely a med COPA-Cogeca v Bruselu12.5.
Jednání se osobně neúčastnil z důvodu zhoršené bezpečnostní situace v místě konání. Z téhož důvodu byla přítomna jen asi polovina členů komise.
Informace o medu v Evropě (pocházející Argentinských přehledů, které jsou nejkompletnější) ukazují na nepřehlednou situaci v obchodu z medem. Dovoz do EU kryje asi 40 % spotřeby. Největší dovozci jsou Čína, Mexiko, Ukrajina a Vietnam. Největší dovozci v EU (Belgie, Holandsko a Polsko) med reexportují do dalších zemí EU. Zem původu u prodejce koncovému spotřebiteli se dá zjistit jen obtížně, nebo vůbec nelze.
Na hranicích EU nejsou vstupní kontroly. Statut medu jako obchodní komodity v různých zemích EU je různý (potravina, doplněk potravy, léčivo, zvláštní status). Volání po sjednocení statusu medu a nastavení pravidel kontroly v celé EU.

 

7.  Různé.

V neděli 8.5. proběhl v Solopiskách (ZO Černošice) kurz chovu matek, vedený učitelem včelařství př. Pavlem Konečným, kterého se účastnili i chovatelé z okolních organizací.
Po organizační i společenské stránce byla akce úspěšná.

V sobotu 16.7. pořádá př. Topinka v Úhonicích včelařský den, na který jsou všichni srdečně zváni. Podrobnosti budou včas rozeslány na všechny organizace obvyklým způsobem.

Byly předloženy a schváleny návrhy na tato ocenění včelařů v OO Praha-západ:
Vzorný včelař: Radovan Straka (ZO Mníšek), Dan Stauch (ZO Mníšek), Vítězslav Papež (ZO Jílové), Jiří Topinka (ZO Rudná), Pavel Konečný (ZO Černošice), Petr Hájek (ZO Černošice),
Zasloužilý včelařský pracovník: Stanislav Bárta (ZO Černošice), Ivan Babůrek (ZO Černošice), Jaroslav Čermák (ZO Mníšek),
Za zásluhy o včelařství: Luděk Sojka (ZO Černošice),

Příští jednání výboru OO Praha-západ se uskuteční: 12.9. (a následující 5.12.) 2016
v ZŠ Sázavská od 16 hodin.

 

 

 

 

 

 

8.  Usnesení.

 

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informace př. Sojky o průběhu zahraničního zájezdu do Rakouska
- Informace o akcích Základních organizací

 

Výbor OO ČSV schvaluje:

- Návrhy na udělení ocenění, která jsou vyjmenovaná v bodu 7, 3. odstavec.

 

Výbor OO ČSV ukládá:

  1. Jednateli dokončit agendu spojenou s udělením navržených ocenění. Ocenění navrhovaná OO předat ke schválení do ZO a následně návrhy předat na RV.
  2. ZO vyzvednout si léčiva k ošetření včelstev a tato ošetření v příslušných termínech provést.

 

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

 

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.  Zde je výhodou podatelna.