Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 26.3.2018

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
13. zasedání dne 26. 3. 2018

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Bucek, Šejko
Omluveni: Cvanciger
Nepřítomni: -
Hosté: Petr Hájek (RV)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka zahájil schůzi. Stručně zhodnotil činnost za uplynulé období.
V ZO proběhly Výroční členské schůze.
Byla provedena kontrola zápisu, všechny úkoly byly splněny.
Vyznamenání schválená na 12. zasedání OO ČSV byla na VČS ZO předána. Dodatečně byla podána žádost ZO Davle na udělení ocenění Vzorný včelař příteli Z. Bukovskému.
Žádost byla projednána a schválena na jednání užšího výboru dne 9.1.2018.
ZO Řevnice odvolala z Výboru OO svého zástupce př. Tomáše Hadžegu. Za ZO Řevnice byl do Výboru OO Praha-západ delegován př. Miroslav Cvanciger, který se však z dnešního jednání omluvil.

2.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev v Okrese Praha-západ, doplnil svoji zprávu rozeslanou členům v minulých dnech.
Pokud je v zimním spadu více než 10 roztočů na včelstvo, měla by být provedena prohlídka veterinářem. V Okrese v letošním roce žádný takový požadavek není. Některé vyšší výskyty roztočů byly způsobeny špatným vymetením spadu po posledním léčení. Kontrolovat!
Při léčbě je třeba vypracovat protokol, ve kterém je uvedeno datum, stanoviště, počet včelstev, typ přípravku a výrobní šarže. Přestože z praxe vyplývá, že léčení nepříliš prošlými léčivy je stejně účinné, z hlediska veterinární kontroly může být případ posuzován jako neprovedení léčení. Při přebírání objednaného léčiva z Dolu (nebo jiného dodavatele) je třeba dbát na dostatečnou expirační lhůtu (Stauch, Bárta).
Objednávka léčiva musí být zkompletována a odeslána do 5.4. Zatím chybí požadavky ZO Dobřichovice a Statenice. Další termín (na podzimní léčení) je koncem května.
Více termínů objednávek prodražuje celé léčení hlavně náklady na dopravu.
Akce „Hrr na mor“ proběhla v celém okresu Praha-západ, vzorky dodala asi polovina chovatelů. V žádném vzorku nebyl pozitivní nález! V ZO Rudná probíhalo povinné vyšetření po vyhlášení  ukončení platnosti ohniska v minulých letech. Také bez nálezu.
Pozitivní nálezy v okolí: v obci Trpoměchy (u Kladna), v Mnichově Hradišti, v Lánech.

3.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO ČSV Praha-západ.
Př. Brychtová žádala o vysvětlení pravidel platby za léčiva objednaná hromadně za OO Praha západ a rozúčtovaná na jednotlivé ZO dle jejich objednávek. Př. Bárta vysvětlil, že všichni hospodáři ZO dostávají celkový přehled platby za OO a tabulku rozpočítaných plateb na jednotlivé ZO. ZO Rudná požaduje vystavení separátní faktury. Vzhledem k pravidlům oběhu finančních prostředků v OO nelze faktury vystavovat. Zaslané dokumenty slouží bez problémů jako doklad pro žádání dotací od Obecních úřadů nebo jiných donorů v ZO, které tyto dotace čerpají.

4.  Informace z jednání RV.

Př. Hájek informoval o listopadovém zasedání RV 24.-25.3.2018.
Usnesení je zveřejněno na webových stránkách: http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty-cms/usneseni-rv-24-25-3-2018-act.pdf.
Z jednání: a) IT komise konstatovala, že ZO Hostivice, Řevnice a Rudná ke své škodě nevyužívají e-mailovou schránku (zo…..@vcelarstvi.cz). Proti tomu se ohradil přítomný zástupce ZO Hostivice, kde je schránka využívána.
Z CISu je nově možné zasílat hromadné e-maily pro všechny členy ZO.
b) Změna registrace stanovišť. Od 1.11.2017 se nehlásí na Obecní úřady, ale užívá se databáze CISu, která je nyní volně přístupná. Někteří zemědělci polohu stanovišť nerespektují nebo zasílají chovatelům jednotnou zprávu, že ošetření budou prováděna po celou sezonu. Předsedkyně Svazu, Mgr. Jarmila Machová, machova@vcelarstvi.cz, žádá aby ji byly všechny takové zprávy zasílány na uvedenou adresu.
c) Republikový výbor jednal o prodeji Včelpo. Situace se právnicky komplikuje a měla by být vyjasněna zhruba do poloviny května.

5.  Informace o vyúčtování dotace 1.D.

Do schránek dotčených ZO (kde byly shledány nedostatky) a do schránky OO přišla zpráva o nedostatcích v seznamech vyplacených dotací 1.D. Uvádím jen obecně (bez uvedení ZO) nedostatky, které byly zjištěny:
- Každý příjemce se musí na příslušný řádek seznamu podepsat vlastnoručně. V případě použití Plné moci je nutné to v příslušné kolonce uvést. Plná moc musí být označena číslem řádku, ke kterému náleží. Také je třeba označit podpis zákonného zástupce, pokud se příjemce nepodepisuje vlastnoručně (stačí zkratka „z.z.“).
- Za organizace (většinou „s.r.o.“), které jsou členy ZO, se může podepisovat jen zástupce vybavený Plnou mocí, která musí být přiložena k seznamu.
- Do Plných mocí nepřidávejte podpis/parafu funkcionáře ZO.
- Seznamy zpracovávejte jen na formulářích dostupných v CISu. Vypracování vlastních seznamů je práce navíc a kromě toho nemusí mít všechny závazné náležitosti.

6.  Informace ZO a různé.

a) GDPR (General Data Protection Regulation). Nová právní úprava na ochranu osobních dat vstoupí v platnost 25.5.2018. Jednatel, př. Babůrek, si nechal zpracovat analýzu dopadů na naší činnost. S ohledem na prováděné úkony spadáme do kategorie B (ze A-F), tedy s malým rizikem. Nemáme zaměstnance, zákazníky, IT systémy, obchodní aktivity. Osobní data sice shromažďujeme, ale jen pro předání dále ke zpracování jinými subjekty (Svaz, Ministerstvo financí, registrace u ZO u Soudu). Informace zpracovávají jen osoby tím pověřené, zápisy z činnosti jsou požadovaným způsobem ukládány a zveřejňovány.

b) Petice proti umístění údajů o našich stanovištích v LPIS, iniciovaná ZO Poběžovice.
V diskusi bylo rozhodnuto vyčkat na právní úpravy které jsou s tím spojené a vstoupí v platnost. Naše reakce se omezí na bod 4b) tohoto zápisu.

c) Na výzvu k pořádání zasedání OO na stanovišti včel se přihlásil př. Dan Stauch. Podzimní zasedání se uskuteční v neděli 9.9. v Líšnici. Bude upřesněno.

d) Př. Šejko (ZO Jílové) informoval, že v červenci 2018 oslaví ZO 110 let trvání. Podrobnosti akce budou upřesněny.

e) Př. Babůrek informoval o plánovaném kurzu chovu matek, který se uskuteční v neděli 6.5. na stanovišti v Solopiskách. Podrobnosti najdete v rubrice "Akce".

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 11. 6. 2018 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha-Vinohrady.

7.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.

Výbor OO ČSV ukládá
- Všem ZO doplnit do 5.5. v CISu údaje o počtu vyzimovaných včelstev u všech chovatelů (stav k 15.2. a 1.5.)

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty:

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2