Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 27. 3. 2017

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
9. zasedání dne 27. 3. 2017

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Stauch, Straka, Tlustý, Topinka, Maršálek, Najman, Veselý, Hadžega, Hubený, Bucek
Omluveni: Brychtová, Papež, Šejko
Hosté: Petr Hájek (RV), Karel Heřman (Davle), Ivo Pardus (Davle), Ladislav Rubeš (Mníšek)

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.
Př. Sojka zahájil schůzi v 16 hodin, přivítal přítomné a hosty. Stálým hostem je Petr Hájek, člen RV ČSV. Za nepřítomného př. V. Papeže se účastnili: př. Karel Heřman a př. Ivo Pardus (vnuk bývalého dlouholetého člena OO Praha-západ), ze ZO Davle.
Dalším hostem byl př. L. Rubeš, ZO Mníšek pod Brdy.
Byla provedena kontrola zápisu z 8. zasedání OO, všechny úkoly byly splněny.

2.  Zpráva zdravotního referenta.
Př. Stauch informoval o zdravotním stavu včelstev Okrese Praha-západ. Písemnou aktuální zprávu rozeslal 26.3.
Jarní ošetření včelstev v diagnostikovaných případech bylo provedeno do 15.3. Nyní jsou již plochy plodu vyšší než limitních 10 dm2 (někde až 60 dm2).

3.  Zájezd.
Př. Sojka připravil program zájezdu na Jižní Slovensko a severní část Maďarska. Zájezd byl připravován na základě kladných ohlasů po návratu z loňského zájezdu, i na základě dotazů na podzimních schůzích OO Praha-západ. Informace byly rozeslány po upřesnění propozic s CK Mayer-Crocus dne 21.2. všem potenciálním zájemcům a zároveň na adresy všech ZO v Okrese. Informace byla předána členům na výročních schůzích ZO. Zpřesněná informace byla odeslána všem chovatelům z OO Praha-západ na jejich e-mailové adresy dne 15.3. Do dnešního dne se sešlo jen 23 zájemců, zálohu zaplatilo jen 19 přihlášených. Zájezd je rentabilní při počtu nad 40 účastníků.
Z toho důvodu se Výbor OO Praha-západ rozhodl pořádání zájezdu zrušit. Přihlášeným účastníkům budou vráceny zaplacené zálohy. Storno poplatky, kterým se vzhledem k blízkosti termínu zájezdu, nemůžeme vyhnout, budou hrazeny z pokladny OO Praha-západ.
Děkujeme př. Sojkovi za veškerou péči, kterou přípravě zájezdu věnoval.
Výbor OO Praha-západ jej pověřuje jednáním s CK o podmínkách storna.

4.  Zpráva pokladníka.
Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO za rok 2016
Revizní zpráva je uložena u hospodáře organizace.

5.  Informace z jednání RV.
Př. P. Hájek informoval o jednání RV dne 25.3.2017.
Důležité informace jsou na http://www.vcelarstvi.cz/dokumenty.html
- RV na svém jednání dne 25.3. udělil nejvyšší včelařské vyznamenání „Za zásluhy o včelařství“ Mgr. Luďku Sojkovi.
- Kausa Včelpo zatím nepostupuje.
- Do CISu byly přidány další moduly. Žádost o lektory na vzdělávací akce nelze podávat jinak než přes CIS.
- Stanovisko SVS: stáčení medu, jeho pastování a ztekucování je prvovýroba. Není třeba mít certifikovanou medárnu, pokud se jedná o med z vlastní produkce.

6.  Informace předsedy, jednatele.
Př. Sojka informoval o účasti na VČ základních organizací Praha-západ,
přednesení 3 přednášek, účasti na jednání RV (viz bod 5).
Př. Babůrek informoval o předání diplomů pro členy ZO Hostivice a Rudná, kterým byla
ocenění pak slavnostně předána na členských schůzích.
- Okresní organizace má 584 členů (včetně právnických osob), dle údajů CISu. Z nich 148 nemá uvedenu e-mailovou adresu. Z uvedených e-mailových adres bylo zjištěno 25 nefunkčních (nebo chybně zadaných). Informace byla předána jednotlivým ZO.

7.  Informace ZO a různé.

Př. Ivo Pardus (host ze ZO Davle) informoval o plánovaném kácení stromů v obci a jednání k záchraně těchto stromů. Zatím bylo kácení pozastaveno zásahem Povodí Vltavy. V diskusi byly uvedeny podobné případy, kdy se, na různých místech, kácení zdravých stromů nepodařilo zastavit. Odbor ochrany životního prostředí mnohdy, z různých důvodů, vydá souhlas. Přátelům ze ZO Davle bylo doporučeno obrátit se na Krajský úřad s žádostí o projednání oprávněnosti kácení.

Př. Veselý informoval o záměru ZO Roztoky u Prahy přejmenovat na ZO Únětice. Důvodem je sídlo organizace a lepší vztahy k Obecnímu úřadu v Úněticích.
OO změnu podporuje. Změna musí být projednána na členské schůzi ZO s usnášeníschopnou účastí členů.

Př. Straka upozornil na to, že v propagačních materiálech Svazu (kalendáříky na rok 2017) je vyobrazena včela barevně neodpovídající doporučovanému plemeni kraňské včely. Doporučuje vzhled včely kraňské zohlednit při tvorbě propagačních materiálů. I když žlutě zbarvená včela může působit na vyobrazení atraktivněji. Podobně výhrady lze mít i k ilustracím v populárních časopisech, kde však vyobrazení nemůžeme přímou cestou nijak ovlivnit.

ZO Černošice zve všechny zájemce na Kurz chovu matek, který se bude konat v Solopiskách u př. Částky v neděli 7.5.2017 od 9 hodin. Lektorem je př. Ing. Pavel Konečný.

Příští setkání výboru OO ČSV Praha-západ se uskuteční v pondělí 12.6.2017 od 16 hodin v ZŠ Sázavská, Praha 2.

8.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informaci př. Hájka o zasedání RV 25.3.2017.

Výbor OO ČSV schvaluje:

  • Zrušení Okresního zájezdu na Slovensko, který byl plánován na 21.-24.4.,
    z důvodů nízkého zájmu o účast.

Výbor OO ČSV ukládá:

  • Př. Sojkovi seznámit CK Mayer-Crocus s rozhodnutím o zrušení plánovaného zájezdu a vyjednat pokud možno příznivé storno poplatky

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky můžete zasílat na pracovní adresu jednatele spolku: dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6.