Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 7.12.2015

10. 12. 2015

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
3. zasedání dne 7. 12. 2015

Přítomni: Sojka, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Maršálek, Najman, Veselý, Hubený, Šejko

Omluveni: Herc, Topinka, Bucek

Hosté: Petr Hájek, Iva Hadžegová, Ladislav Mráz, Ladislav Rubeš, Jan Kopinec

1.  Zahájení, uvítání hostů.

Př. Sojka uvítal přítomné.
Jako host se dostavila paní Iva Hadžegová zastupující svého manžela ing. Tomáše Hadžegu, který byl delegován ZO Řevnice jako zástupce základní organizace v OO.
Přítomní členové OO Praha-západ jednohlasně stvrdili kooptaci př. Hadžegy jako zástupce ZO Řevnice ve výboru OO Praha-západ.
Jako pozvaný host se jednání účastnil př. Jan Kopinec, předseda ZO Statenice k projednání možností užší spolupráce této ZO z výborem OO.
Př. Sojka poděkoval př. Fr. Hercovi za zastupování Okresní organizace v RV v uplynulém období a informování členů OO o dění v tomto orgánu. Navrhuje udělit př. Fr. Hercovi Čestné uznání OO. Návrh byl jednomyslně přijat.
Př. Sojka poděkoval př. I. Babůrkovi za založení a uvedení do provozu webových stránek Okresní organizace Praha-západ.
Př. Sojka upozornil na článek př. Staucha deníku Metro ze dne 13.11.2015 článek „Jak se stát včelařem“

 

2.  Kontrola zápisu.

a. Přehled používaných úlů dodali zástupci všech ZO (někteří až po urgenci). V okresní organizaci chovatelé v 84 % používají nástavkové úly, z toho 52 % nástavků je mladších 10 let. Z hlediska zdravotního stavu včelstev je tato situace příznivá. Převládá rámková míra 39x24 cm.

b. Př. Maršálek a Straka připravili 5 návrhů na program společného semináře MěV ČSV Praha a Výborem OO ČSV Praha-západ. Při jednání byla jako nejvhodnější vybrána přednáška dr. Martina Kamlera: Identifikace nemocí včel a tlumení nákaz.
Společná akce se uskuteční v druhé polovině března, pravděpodobně v sále SVS, Praha 2, Slezská 7. Sál a termín zajistí př. Bárta.

c. Doplnění údajů v CISu bylo provedeno podle možností systému. Některé údaje nelze po určité době již zpětně vložit (např. chybějící stav včelstev k 1.5. nelze vložit po 30.9.).
K dnešnímu dni mají dotace 1.D.v CISu zcela zpracovány ZO Davle, Dobřichovice, Jílové, Mníšek, Roztoky, Zvole. Nezkompletováno je u ZO Černošice, Hostivice, Libčice, Rudná, Řevnice, Statenice.
Předpis členských příspěvků také nemají zpracovány všechny ZO. Platbu příspěvků neprovedla zatím žádná ZO. Tyto náležitosti musí být vyřízeny do konce roku 2015, za opoždění platby hrozí finanční sankce.

d. Webové stránky Okresní organizace Praha-západ jsou zveřejněny na adrese http://www.vcelari-praha-zapad.estranky.cz/. Výhodou zvoleného poskytovatele služby je bezplatný provoz, nevýhodou omezený výběr vzhledů a nemožnost vkládat dokumenty určené k přímému stažení. Př. Babůrek požádal přítomné o pomoc při vedení těchto stránek navrhováním vhodných témat i kritikou chyb.

e. Ostatní úkoly byly splněny.

 

3.  Informace o ZO Statenice.

Př. Jan Kopinec, předseda ZO Statenice stručně informoval o historii ZO, která měla v určitém období jen 5 členů. Nyní je v organizaci 24 včelařů se 117 včelstvy. Do organizace přibyli mladší včelaři a spolková činnost se obnovila. Na přednášky a besedy jsou zváni a přicházejí přední lektoři (př. Jindra, Uváčik, Kamler). Organizace má vybudované zázemí v obci Přílepy.
V nejbližší době bude na jednání OO Praha západ docházet předseda, př. Kopinec, později některý z mladších chovatelů.

 

4.  Zpráva předsedy.

Předseda, př. Sojka, informoval přítomné o své činnosti v období od minulé schůze.
- Předseda byl pozván a účastnil se setkání Asociace komerčních včelařů a
Pracovní Společnost Nástavkových Včelařů. Nezúčastnil se žádný oficiální představitel ČSV. I z toho důvodu nelze jednání hodnotit jako úspěšné pro včelaření v ČR.

Komise pro včely a med Copa Cogeca v Bruselu. Z „nových zemí“ se účastnilo Maďarsko, Polsko, Bulharsko, neúčastnilo Česko a Slovensko.
Produkce medu v Evropě podle odhadů zůstává na výši roku 2014. Stoupá produkce a vývoz ze Španělska. Zvýšil se dovoz do Evropy z mimoevropských oblastí. Roste produkce a vývoz z Číny, kvalita zůstává na nízké úrovni. Je podporován dovoz z Ukrajiny (kontrakty na 6 tis. Tun ročně) jako podpora této zemi a o něco kvalitnější alternativa medu z Číny. Dovozy nejčastěji v barelech 300-400 kg, plněno do spotřebitelských obalů v Evropě. Problém při sledování zdrojů nekvalitního medu. Belgie dováží cca 20 tis. Tun, vlastní spotřeba 4 tis. Tun. Průměrná cena v EU 7,8 €/1 kg.
Falšování medu v EU je usnadněno rozdílnými předpisy v různých státech. Včelí produkty jsou různě definovány jako potravina, potravní doplněk nebo léčebný prostředek. Velmi různá nebo i chybějící legislativa pro vosk, propolis a včelí jed.
Nemoci a nákazy. Tumida (
Aethina tumida, lesknáček úlový, z angličtiny „malý úlový brouk“), zatím zjištěno několik lokalit jen v Itálii. V chladnějších oblastech neprospívá. Probíhá výzkum placený z grantových zdrojů.
Varroa. Není příliš velké úsilí problém řešit, protože nejsou vypsány finanční zdroje.
Mor včelího plodu. Spíše se straší, než provádí osvěta.

Setkání se Škromachem v budově Senátu. Včelařská mládež a pracující s mládeží. 20.9.

Výborová a členská schůze ZO Hostivice za účasti př. Sojky. Výbor již dříve odvolal předsedu ing. Levého, jehož působení ve funkci nebylo prospěšné pro ZO. Výbor postupoval dle Stanov, přesto bylo jednání bouřlivé a obtížné. Novým předsedou ZO je Miloslav Bucek, jednatelem Stanislav Najman. Zápis z jednání výboru byl členskou schůzí potvrzen. Ing. Levému uložena povinnost předat dokumentaci do rukou předsedy RK do konce roku 2015.

 

5.  Informace o přípravě Sjezdu.

Př. Hájek informoval o své účasti na předsjezdovém aktivu delegátů. Aktiv měl bohužel malou účast. X. Sjezd Českého svazu včelařů se bude konat 12.-13.12.2015 v Praze (Hotel Pramen).
Na Sjezdu bude probíhat volba nového předsedy ČSV. Byli nominováni pouze dva kandidáti
JUDr. Karel Brückler, Mgr. Jarmila Machová (viz: http://www.vcelarstvi.cz/clanky-dotazniky-kandidatu-na-predsedu.html ).
Po diskusi ke kandidátům přítomní pověřili delegáta Sjezdu př. Hájka volit JUDr. Karla
Brücklera poměrem hlasů pro: 10, proti: 0, zdržel se: 3.

 

6.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch rozeslal všem ZO zprávu o zdravotním stavu včelstev v Okrese a souvisejících opatřeních již před dnešním jednáním.
Léčiva na ošetření v roce 2016 budou objednána již v březnu podle požadavků ZO, aby byla dodána včas, tedy v červnu. Základní organizace předají své objednávky začátkem měsíce března zdravotnímu referentovi. Př. Stauch upozornil na nutnost odhadnout možný nárůst počtu včelstev a podle toho formulovat objednávku.

 

7.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta informoval o vyúčtování zájezdu na Farmu Rokytník. Na zálohách bylo vybráno od 45 účastníků 18 000 Kč, celkové náklady činily 17 747 Kč. Zbytek ve výši 253 Kč zůstává v pokladně OO Praha-západ. Přítomní s tímto řešením souhlasili jednomyslně.

Platba za léčivo na rok 2015 již došla od všech ZO.

Stav financí k 30.11: v pokladně 22 876,60 Kč, na účtu 87 041,15 Kč (v tomto jsou zahrnuty i malé částky ležící na podúčtech ZO Černošice, Libčice a Roztoky).

Příspěvek na administraci dotace 1.D. Originály finančních dokladů lze pokladníkovi OO dodat nejpozději v úterý 9.12.2015.

 

8.  Zahraniční zájezd.

Př. Sojka informoval, že již provedl první kroky k zajištění zájezdu do Rakouska. Partnerem za hostitelskou stranu bude Josef Ulz.
Zájezd bude koncipován jako 4-5 denní s tímto rámcovým programem:
1.den odjezd z Prahy, Mistelbach (Rakousko, nedaleko hranic) návštěva základní školy s výukou včelařství, cca 2 hodiny, Štýrský Hradec (Graz), ubytování, 2-3 dny včelařský program, Na zpáteční cestě zastávka ve Vídni, prohlídka města cca 5 hodin, návrat do Prahy v nočních hodinách (5 denní verze) nebo ubytování 3.den ve Vídni, prohlídka města dopoledne a návrat v odpoledních hodinách do Prahy.
Plánované termíny: 13.-16.(17).5. nebo 20.-23.(24).5. Organizování přes CK.
Upřesnění a cenová kalkulace bude v druhé polovině ledna.

 

9.  Různé.

a) Př. Veselý informoval o obměně výboru ZO Roztoky. Z původního výboru zbyl pouze jednatel, př. Milan Veselý.

b) Př. Brychtová informovala o provedeném vyšetření všech stanovišť ZO Rudná na mor včelího plodu. Výsledky jsou negativní. Př. Topinka při každé schůzce v ZO uvádí krátkou informaci o aktuálním dění ve včelstvem a doporučených zásazích. Určeno hlavně pro začátečníky.

c) Př. Babůrek připomenul nutnost změny názvu organizací z o.s. (občanské sdružení) na z.s. (zapsaný spolek). Informace lze nalézt ve Včelařství č.10/2016 a kompletní instrukce i s formuláři je na: http://www.vcelarstvi.cz/zmena-nazvu-zo-a-oo.html
Český svaz včelařů provedl změnu 12.10.2015, termín pro OO a ZO je do 29.6.2016.
Je však vhodné tuto formální záležitost vyřídit včas. Po termínu je změna zpoplatněna.

d) Př. Rubeš (ZO Mníšek) se zajímal o možnost získání dotace na spolkový včelín. V ČSV příslušný dotační titul neexistuje. Je možné získat peníze z krajských nebo obecních dotací (v sekci Životní prostředí a zemědělství)

e) Př Stauch (ZO Mníšek) upozornil na to, že dochází k místnímu převčelení na některých lokalitách. Navrhuje zasadit se, z hlediska nákazového rizika, o povinné označování stanovišť jménem a registrací chovatele a povinnost hlásit přesuny včelstev místně příslušné ZO.

f) Příští schůze výboru OO bude podle potřeby uskutečněno v druhé polovině ledna 2016, po ustavující schůzi nového RV. Na této schůzi OO budou upřesněny termíny dalších jednání v roce 2016

 

10.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informaci o X. Sjezdu ČSV
- Návrh př. Sojky na uspořádání zahraničního zájezdu v příštím roce
- Informaci o společném semináři MěV ČSV Praha a OO ČSV Praha-západ 28.11.

 

Výbor OO ČSV schvaluje:

- Kooptaci ing. Tomáše Hadžegy do výboru OO, jako zástupce ZO Řevnice
- Návrh na uspořádání společného semináři MěV ČSV Praha OO ČSV Praha-západ
   v druhé polovině března 2016

 

Výbor OO ČSV ukládá:

  1. Př. Petru Hájkovi účastnit se jako delegát X.Sjezdu ČSV a při volbě nového předsedy hlasovat pro JUDr. Karla Brücklera

  2. Př. Hercovi dopracovat přehled jubileí a udělených ocenění členů OO a v listinné formě předat do rukou předsedy a jednatele OO

  3. Př. Bártovi zajistit sál pro společný seminář s MěV ČSV Praha

  4. Př. Sojkovi a Babůrkovi připravit Čestné uznání OO pro F. Herce.

  5. Př. Sojkovi připravit a zajistit program zájezdu do Rakouska

  6. Výborům ZO doplnit údaje o základní organizaci v CISu.

  7. Výborům ZO do začátku března předat zdravotnímu referentovi objednávku léčiva na letní ošetření včelstev

  8. Př. Sojkovi svolat podle potřeby jednání OO Praha západ v lednu 2016

Zapsal: Ivan Babůrek